ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ

ข้อมูลทั่วไป
-   ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ
รหัสสถานศึกษา 27100013
-   ได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน
อาชีวศึกษา เอกชน
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยอนุญาตให้
เปิดทำการเรียนการสอนปีการศึกษา 2551 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม   พ.ศ.2551
-    ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ 1 ตำบลบ้านด่าน 
  อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์
 27120 โทรศัพท์ 0-3743-3171
โทรสาร 0-3743-3171
E-mail 
technoaran@hotmail.com
-   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เป็นโรงเรียนเครือข่ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวะศึกษา (เอกชน) ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
บนพื้นที่ 55 ไร่ .......งาน ......ตารางวา บนถนนเข้าตำบลหันทราย ห่างจากถนนสุวรรณศร ประมาณ 1
กิโลเมตร มีรถประจำทางระหว่างบ้านหันทราย
– อรัญประเทศวิ่งผ่านเป็นโรงเรียนเอกชนประเภท
อาชีวศึกษาจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อในระดับสูงปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา บริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม โดยมี ดร.วิฑูรย์ อุปถัมภ์ เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต และผู้จัดการ และมี พ.ต.ท.มานะ พึ่งสุจริต เป็นผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2552 มี จำนวน
นักเรียน
– นักศึกษา 186 คน