ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ 

นายวิฑูรย์  อุปถัมภ์
ตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต
ประวัติการศึกษา
    - ปริญาเอก (Ph.d.Ed.d)
  

นางยุพิน  เรืองปาน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
ประวัติการศึกษา
    - ป.โท  กศ.ม.  บริหารการศึกษา
    - ป.ตรี   ศศ.บ  การจัดการทั่วไป 

นางสาวธนพร   ประสิทธิ์สมบัติ
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
   -ป.โท  กศ.ม.  บริหารการศึกษา