คณะบุคลากร                                                                                         แผนกบัญชี
                                                                                          แผนกคอมพิวเตอร์
                                                                                          แผนกช่างยนต์
                                                                                          แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์
                                                                                          แผนกสามัญ