หลักสูตรที่เปิดสอน

                                  1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.) 
                                                                 - สาขาวิชาการบัญชี               
                                                                 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                                  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.) 
                                                                 - สาขาวิชาช่างยนต์                               
                                                                 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

                                  3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.) 
                                                                 - สาขาวิชาการบัญชี              
                                                                 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

                                  4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.) 
                                                                 - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  
                                                                 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง