ข้อมูลทั่วไป


 ชื่อสถานศึกษา               วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ     
 รหัสสถานศึกษา              27100013
 ได้รับอนุญาต                  ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชน  มื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 
 เปิดทำการเรียนการสอน    ปีการศึกษา 2551 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม   พ.ศ.2551
 ปัจจุบันตั้งอยู่                   เลขที่ 145 หมู่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว   
 รหัสไปรษณีย์                  27120
โทรศัพท์                          0-3743-3171
โทรสาร                           0-3743-3171
E-mail                         
t echnoaran@hotmail.com

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2

            ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เป็นโรงเรียนเครือข่ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวะศึกษา (เอกชน) ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
บนพื้นที่ 55 ไร่ .......งาน ......ตารางวา บนถนนเข้าตำบลหันทราย ห่างจากถนนสุวรรณศร ประมาณ 1
กิโลเมตร มีรถประจำทางระหว่างบ้านหันทราย– อรัญประเทศวิ่งผ่านเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อในระดับสูงปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา บริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม โดยมี ดร.วิฑูรย์ อุปถัมภ์ เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต และผู้จัดการ และมี นางยุพิน  เรืองปาน เป็นผู้อำนวยการ