ลำดับ ประเภท จำนวน ราคา/หน่วย
1 โต๊ะทำงาน 15 2,580
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 140 40,000
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 40 16,000
4 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 20 10,000
5 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 20 10,000
6 โทรทัศน์/ดีวีดี 1 9,000
7 ตู้เก็บเอกสาร 10 5,000
8 โต๊ะเรียน(นั่ง 2 คน) 200 100,000
9 เก้าอี้ไม่มีเข้าแขน 40 8,000
10 เก้าอี้ไม่มีเท้าแขน 300 45,000
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 34,000
12 อุปกรณ์ช่างยนต์ 200 370,000
13 อุปกรณ์ช่างไฟฟ้ากำลัง 25 200,000
14 อุปกรณ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 25 100,000
15 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 25 25,000
16 โต๊ะ  4 เหลี่ยม 10 10,000
17 ตู้เก็บเครื่องมือ 10 8,000
18 ชั้นวางของ 10 6,000
 
                                        รวม                                                                     1,029,580