ตราประจำจังหวัด

             
                 
                      
จังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ ในสมัยธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีที่ประเทศเขมร(ราชอาณาจักรกัมพูชา) ได้แวะพักบริเวณสระแก้วทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย จึงได้ขนานนามสระทั้งสองนี้ว่า "สระแก้ว สระขวัญ" และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เดิมมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกอง ทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึง ปี พ.ศ.2452 ทาง ราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า " กิ่งอำเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์ โดยใช้ชื่อสระน้ำ เป็นชื่อกิ่งอำเภอชื่อว่า " อำเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2กันยายน 2536 เป็นผล ให้จังหวัดสระแก้วได้เปิดทำการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย
มีเนื้อที่ทั้งหมด   7,219.717  ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,496,962  ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  อำเภอ  58  ตำบล  731  หมู่บ้าน  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  15 เทศบาล  (3  เทศบาลเมือง  12  เทศบาลตำบล )  และ 50  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีประชากรทั้งสิ้น  548,781  คน  และมี  169,829  หลังคาเรือร  ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดสระแก้วมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา  เป็นระยะทาง  165 กิโลเมตร  ใน  4 อำเภอ  คือ  อำเภออรัญประเทศ  อำเภอคลองหาด  อำเภอตาพระยา  และอำเภอโคกสูง  มีจุดผ่านแดนที่สำคัญ  4  จัด  คือ  จุดผ่านแดนถาวร  1  แห่ง  และจุดผ่อนปรนการค้า  3  แห่ง มีตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นแหล่งสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค  สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท
                      นอกจากนี้  ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีเชื่อเสียงคือ  อุทยานแห่งชาติปางสีดา  อุทยานแห่งชาติตาพระยา  ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก  ละลุ  เขื่อนพระปรง  ถ้ำเพชรโพธิ์ทองและน้ำตกเข้าตระกรุบเป็นต้น
                      ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  ระหว่างละติจูดที่  13  องศา  14  ลิปดา  ถึง  14  องศา  11  ลิปดา  เหนือ และลองติจูดที่  101  องศา   51  ลิปดา  56  ลิปดาตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ  165  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์  236  กิโลเมตรพื้นที่ประมาณ  7,195.138  ตารางกิโลเมตร  ดังนี้
                                                 ทิศเหนือ                                ติดต่อกับอำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
                                                                                             และอำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
                                                ทิศใต้                                      ติดต่อกับ  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
                                                ทิศตะวันออก                            ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
                                                 ทิศตะวันตก                             ติดต่อกับ  อำเภอกบินทร์บุรี  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี
                                                                                               และอำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว
  
                     "เมืองงามชายแดนบูรพาน่าอยู่  ประตูสู่อินโดจีน  ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ"

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จังหวัดสระแก้ว  มี  6  ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย
                                                                        ยุทธศาสตร์ที่  1   เมืองงานชายแดน
                                                                        ยุทธศาสตร์ที่  2   ประตูสู่อินโดจีน
                                                                        ยุทธศาสตร์ที่  3   ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
                                                                        ยุทธศาสตร์ที่  4   เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
                                                                        ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการ 
                                                                        ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาศักยภาพคน
  *********************************************************************************************************
                                                                                คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว
                             ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างานน้ำตกสวย    มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  ย่านการค้าไทย  -  เขร

                                                          ต้นไม้  ประจำจังหวัดสระแก้ว   ได้แก่  มะขามป้อม
      

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว  ได้แก่  ดอกแก้ว


แผนที่จังหวัดสระแก้ว