อาคาร  1  ประกอบด้วย

ห้องผู้อำนวยการ  1  ห้อง
ห้องสมุด  1  ห้อง
ห้องพักครู   1   ห้อง
ห้องธุรการ  1   ห้อง
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กฯ  4  ห้อง
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  1  ห้อง
ห้องปฏิบัติการบัญชี            1  ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ห้อง
ห้องเรียน                          5  ห้อง


อาคารปฏิบัติการแผนกช่างยนต์   1  หลัง
ห้องพักครู         1  ห้อง
ห้องเรียนทฤษฎี  3  ห้อง