ชื่อโครงการ :        โครงการศึกษาดูงานและพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

แผนงาน :             งานบุคลากร, งานวิชาการ          

ลักษณะโครงการ :     โครงการต่อเนื่อง                                             

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางสาวธนพร  ประสิทธิ์สมบัติ

ระยะเวลา  :    1 วัน  ใน วันที่  กุมภาพันธ์  2558  

                                                 ……………………………………..

1.หลักการและเหตุผล           

                        จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2544  การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย  ให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างหลากหลายวิธี  และให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน   การเรียนการสอนไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น และเช่นเดียวกันความรู้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในโรงเรียนเท่านั้น เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย คณะผู้จัดทำโครงการจึงคิดว่าการนำบุคลากรและนักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ภายนอกเป็นการได้เรียนรู้และรับประสบการณ์โดยตรง ทำให้บุคลากรและนักเรียนเกิดความสนุกกับการเรียนรู้โดยได้สัมผัสกับของจริงได้สัมผัสกับของจริง เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไปในภายภาคหน้า

2.วัตถุประสงค์

            2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

            2.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            2.3  เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในความสามารถของคนไทย

3. สถานที่   สถานที่สำคัญต่าง ๆ บริเวณภาคกลาง ได้แก่จังหวัด สุพรรณบุรี และ พระนครศรีอยุธยา            

4. กลุ่มเป้าหมาย

                1. เชิงปริมาณ

                   -   ครูและบุคลากร  จำนวน 13 คน

                    -  นักเรียน ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด  จำนวน  100  คน

2. เชิงคุณภาพ

                      2.1  ครูและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุขและสัมผัสกับของจริง

                    2.2  ครูและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานเรียนรู้จริงและนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้

5.  ระยะเวลาดำเนินการ

              จำนวน  1  วัน ใน วันที่  กุมภาพันธ์  2558  

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับที่

รายการกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.


2.

3.


4.

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงาน
เสนอโครงการเพื่อ ขออนุมัติโครงการ,

งบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557


  มกราคม   
2558

 

กุมภาพันธ์ 2558


 มีนาคม  2558

  คณะกรรมการ

นางสาวธนพร  ประสิทธิ์สมบัติ
 คณะกรรมการ

นายนนทนพงษ์  สาลี

 

 

7 . งบประมาณ    จากเงินงบประมาณจำนวน  50,000 บาท   ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

                     -   ค่าพาหนะ  ( 1 วัน )                                                 จำนวน       40,000   บาท

                     -   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                      จำนวน       10,000   บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1.  ครูได้ศึกษาดูงานและนักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียน

       2.  ครูและนักเรียนได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ

       3.  ครูและนักเรียนมีความสุข สนุกสนานได้เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

        4.  ครูและนักเรียนมีโลกทัศน์กว้างไกลนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์ที่ดี

       5.  ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้  อย่างสันติ        

 

 

   (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                                                       ( นางสาวธนพร  ประสิทธิ์สมบัติ )

                                                                                                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

                        (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                                              (นางยุพิน   เรืองปาน)

                                                                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการทัศนศึกษาจังหวัด สุพรรณบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
วัน   ศุกร์  ที่
6  กุมภาพันธ์  2558    ( อรัญประเทศ – สุพรรณบุรี - พระนครศรีอยุธยา )

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

03:30 น.

นักเรียน นักศึกษา  พร้อมกันที่หน้าลานหน้าพระสยามเทวาธิราช

 

04:00 น.      

ออกเดินทาง

 

10:00 .      

ถึงสุพรรณบุรี  ศึกษาดูงาน

 

12:00 .      

ทำภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 .      

เดินทางออกจากจังหวัดสุพรรณบรี

 

14:00 .      

ถึงพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาดูงาน

 

16:30 .      

เดินทางกลับ

 

19:00 .      

ถึงอรัญประเทศ

 

                               

หมายเหตุ  สถานที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม